Read Grčke tragedije by Aeschylus Free Online


Ebook Grčke tragedije by Aeschylus read! Book Title: Grčke tragedije
Date of issue: 2004
ISBN: 9537160599
ISBN 13: 9789537160593
The author of the book: Aeschylus
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 6.98 MB
Edition: Globus media

Read full description of the books Grčke tragedije:

آشیل یا آخیلوس (متولد 525 قبل از میلاد) اولین از سه تراژدی نویس مشهور یونان (آشیل، اوری پید، سوفوکلس) بوده که به پدر ترازدی هم مشهور است. ارسطو می نویسد که او شمار شخصیت های تراژدی را از یک نفر به دو نفر افزایش داد. تنها هفت تراژدی از حدود نود اثر او بر جای مانده، که در مورد یکی از آنها، "پرومته در زنجیر"، تردید وجود دارد. آشیل اهل آتن بوده و گویا در جنگ "سالامیس" (بین پارس و یونان) شرکت داشته و حدود 450 سال پیش از میلاد فوت کرده است. گفته می شود که بر سنگ قبرش نوشته اند؛ "آخیلوس اهل آتن، زیر این سنگ خفته. خاک مقدس ماراتن و سربازان بلند گیسوی ماد (پارس) که طعم دلاوری او را چشیده اند، بر جنگ آوری او شهادت می دهند".

اوری پید (480 تا 406 پیش از میلاد) در میان سه تراژدی نویس مشهور یونان، جوان ترین آنهاست. او حدود نود و پنج تراژدی و کمدی نوشته که تنها هژده تای آنها باقی مانده است. مده آی او که تصور می کنم توسط ابوالحسن ونده ور به فارسی برگردانده شده، شاید تنها تراژدی اوری پید باشد که به زبان فارسی ترجمه شده. ویژگی کار اوری پید استفاده از شخصیت های معمولی ست. استفاده از شکل جعبه ای صحنه ی تیاتر (بر خلاف صحنه ی دایره وار یونانی در وسط تماشاگران) را به اوری پید نسبت می دهند، جعبه ی سه دیواره ای که تا دوران معاصر، توسط شکسپیر، راسین، ایبسن، استریندبرگ و تا دوران معاصر بکار گرفته می شد. ویژگی دیگر آثار اوری پید، علاقه و همدردی او نسبت به شخصیت هاست، به ویژه زنان، به گونه ای که در همان زمان هم برای تماشاگران مرد، حیرت انگیز می نمود، مورد توجه اوری پید بوده اند. به همین دلیل "مده آ" یکی از تراژدی های او، از مشهورترین و در عین حال زیباترین شاهکارهای تراژدی دنیاست.

سوفوکلس (497 پیش از میلاد) مشهورترین از سه تراژدی نویس بزرگ عهد باستان یونان، صد و بیست سه نمایش نامه نوشته که تنها هفت تای آنها باقی مانده است؛ سه گانه ی اودیپ شاه، اودیپ در کلنوس، و آنتیگون، زنان تراخیس، الکترا، آژاکس و فیلوکتتس. بی تردید ادیپوس شاه و آنتیگون، دو اثر برجسته ی سوفوکلس، از والاترین تراژدی های یونان باستان اند که همراه با ادیپوس در کلنوس، به سه گانه ی "تب" یا "نمایش نامه های تب" مشهور اند. نوشته اند که سوفوکلس تعداد بازیگران را که اوری پید به دو رسانده بود، به سه شخصیت (بغیر از دسته ی کر) ارتقاء داده است.

Read Ebooks by AeschylusRead information about the author

Ebook Grčke tragedije read Online! Aeschylus (525 BC – 456 BC) [Ésquilo in Portuguese, Esquilo in Spanish] was an ancient Greek playwright. He is often recognized as the father or the founder of tragedy, and is the earliest of the three Greek tragedians whose plays survive extant, the others being Sophocles and Euripides. According to Aristotle, he expanded the number of characters in plays to allow for conflict among them; previously, characters interacted only with the chorus. Unfortunately, only seven of an estimated 70 plays by Aeschylus have survived into modern times; one of these plays, Prometheus Bound, is sometimes thought not to be the work of Aeschylus.

At least one of Aeschylus' works was influenced by the Persian invasion of Greece, which took place during his lifetime. His play The Persians remains a good primary source of information about this period in Greek history. The war was so important to Greeks and to Aeschylus himself that, upon his death around 456 BC, his epitaph included a reference to his participation in the Greek victory at Marathon but not to his success as a playwright.

There are no reliable sources for the life of Aeschylus. He was said to have been born in c. 525 in Eleusis, a small town about 27 kilometers northwest of Athens, which is nestled in the fertile valleys of western Attica, though the date is most likely based on counting back forty years from his first victory in the Great Dionysia. His family was both wealthy and well-established; his father Euphorion was a member of the Eupatridae, the ancient nobility of Attica. As a youth, he worked at a vineyard until, according to the 2nd-century AD geographer Pausanias, the god Dionysus visited him in his sleep and commanded him to turn his attention to the nascent art of tragedy. As soon as he woke from the dream, the young Aeschylus began writing a tragedy, and his first performance took place in 499 BC, when he was only 26 years old. After fifteen years, his skill was great enough to win a prize for his plays at Athens' annual city Dionysia playwriting competition. But in the interim, his dramatic career was interrupted by war. The armies of the Persian Empire, which had already conquered the Greek city-states of Ionia, entered mainland Greece in the hopes of conquering it as well.

In 490 BC, Aeschylus and his brother Cynegeirus fought to defend Athens against Darius's invading Persian army at the Battle of Marathon. The Athenians, though outnumbered, encircled and slaughtered the Persian army. This pivotal defeat ended the first Persian invasion of Greece proper and was celebrated across the city-states of Greece. Though Athens was victorious, Cynegeirus died in the battle. Aeschylus continued to write plays during the lull between the first and second Persian invasions of Greece, and won his first victory at the city Dionysia in 484 BC. In 480 he was called into military service again, this time against Xerxes' invading forces at the Battle of Salamis. This naval battle holds a prominent place in The Persians, his oldest surviving play, which was performed in 472 BC and won first prize at the Dionysia.

Aeschylus was one of many Greeks who had been initiated into the Eleusinian Mysteries, a cult to Demeter based in his hometown of Eleusis. As the name implies, members of the cult were supposed to have gained some sort of mystical, secret knowledge. Firm details of the Mysteries' specific rites are sparse, as members were sworn under the penalty of death not to reveal anything about the Mysteries to non-initiates. Nevertheless, according to Aristotle it was alleged that Aeschylus had placed clues about the secret rites in his seventh tragedy, Prometheus Bound. According to some sources, an angry mob tried to kill Aeschylus on the spot, but he fled the scene. When he stood trial for his offense, Aeschylus pleaded ignorance and was only spared because of his brave service in the Persian Wars.

Aeschylus traveled to Sicily once or twice in the 470s BC, having


Ebooks PDF EpubAdd a comment to Grčke tragedije
Read EBOOK Grčke tragedije by Aeschylus Online free

Download PDF: grke-tragedije.pdf Grčke tragedije PDF